page5_1

TEMATIKA ÉS IRODALOM


1. Rokonság, házasság,család
Berger, Peter L. - Hansfried Kellner: Valóságfelépítés a házasságban. A tudás mikroszociológiájához In: Hernádi Miklós (vál.): A fenomenológia a társadalomtudományokban. Gondolat, 1984 berger_kellner_hazassag
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 1997, 365-373.old.

2. Oktatás, nevelés
Illich, Ivan: Az iskola fenomenológiája (részlet a Deschooling Society c. könyvből) illich
Labov, William: A "verbális depriváció" illúziója labovlogic
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 1997, 389-400.old.

3. A tömegkommunikáció
Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Budapset, Gondolat, 1971, 18-20. paragrafus
Bourdieu, Pierre.: A közvélemény nem létezik. SZOFI, 1997, (1-2), 136-145.oldal. (link) (Kicsit le kell gurulni a baloldali m enüben.)

4. A vallás
Berger, Peter L.: A vallás a piacon bergermarket
Berger, Peter L.: A szekularizáció és a plauzibilitás problémája bergerszeku
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 1997, 555-560.old.

5. A munka és a gazdasági élet
Kuczi Tibor: Tranzakciós költségek és munkaszervezetek Szociológiai Szemle 2004/4 (link)
Offe, Claus: A munkaerőpiac jövője offe
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 1997, 419-430.old

6. A társadalmi élet globalizálódása I.
Monory M. András - Tillmann J. A: Ezredvégi beszélgetés Almási Miklóssal (link)
Pete Péter: Gondolatok a „pénzvilág uralmáról”, a pénzügyi rendszer megnövekedett szerepéről Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. május (389–402. o.) (link)

7. A társadalmi élet globalizálódása II.

Lányi Kamilla: Vázlat a globalizációnak nevezett jelenségkör értelmezéséről Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. június (498–519. o.) (link)

8. A modern urbanizáció
Wirth, Louis: Az urbanizmus mint életmód In: Szelényi Iván (szerk.): Városszociológia. KJK 1973) wirth
Davis, Mike: Los Angeles, az erődváros: a városi tér militarizációja Budapesti Negyed. 26-27. 1999/4-2000/1 (link)
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába,Budapest, Osiris, 1997, 202-215. old.

9. A népesedés, az egészségügy és az időskorúak problémái
Parsons, Talcott: A beteg-szerep (online) parsons_sick_role
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 1997, 282-296.old.

10. Forradalmak és társadalmi mozgalmak
Offe, Claus: Demokratikusan tervezett kapitalizmus? A demokráciaelmélet szembesítése a kelet-közép-európai hármas átmenettel (link)
Szabó Máté: A civil társadalom az állam ellen? A társadalmi mozgalmak szerepe a kelet-európai rendszerváltásokban: Magyarország, Lengyelország, NDK (1989-1990) (online)
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Budapest, Osiris, 1997, 586-600.old.

11. A társadalmi változás
Sárkány Mihály–Somlai Péter:A haladástól a kontingenciáig Szociológiai Szemle 2003/2 (link)
Gedeon Péter: Társadalmi változás vagy társadalmi evolúció? Érvek és ellenérvek a társadalmi evolúció elméletéről Szociológiai Szemle 2004/2. (link)

12. A szociológia módszerei
Weber, Max A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés objektivitása weberobjektivitas

13. A szociológiai elmélet fejlődése
Latour, Bruno: A három kis dinoszaurusz avagy a szociológus rémálma SZOFI, 1997, (1-2) (link)